© N&M Bilgisayar 2017
TÜRKİYE FİKİR VE KÜLTÜR DERNEGİ ANATÜZÜGÜ E. U. M. Y. Ş. TÜRKİYE kelimesi, Bakanlar Kurulunun 26 Mart 1975 tarih ve 7-9737 sayılı Kararnamesi gereğince kullanılmaktadır.Merkezi İstanbul'da olmak üzere kurulmuş olan (1968) TÜRKİYE FİKİR ve KÜLTÜR DERNEĞİ'nin, 10 Ocak 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılmış olan son değişiklikleri ihtiva eden ANATÜZÜK metindir. I. DERNEĞİN ADI, YERİ VE İŞARETİ (AMBLEMİ): Madde 01 - Merkezi İstanbul'da olmak üzere "TÜRKİYE FİKİR ve KÜLTÜR DERNEĞİ" adlı bir Dernek kurulmuştur. Dernek mühür ve başlıklı kağıtlarında (E.U.M.Y.Ş.) Evrenin Ulu Mimarı Yüce Şânına, işaretini ve kapakta gösterilen amblemi kullanır. II. DERNEĞİN AMACI VE KONUSU: Madde 02 - Derneğin ülküsü, üyeleri arasında Sevgi ve Kardeşlik duygularını geliştirmek; bilim, fikir, ahlâk ve felsefe açısından "Kendini tanı, bil" düsturu ile kültürlerini genişletmek; kanunlara bağlı, örf, âdet, din, mezhep ve inançlara saygılı, fikir ve vicdan hürriyetine açık, hoşgörülü "Yurtta sulh, Cihanda sulh" duygusu ile örnek ve sadık bir yurttaşlık sevgisi yaratmak, yardımlaşma bilincinin gelişmesi için hayır işlerinde olumlu teşebbüsleri teşvik etmektir. Bunlardan başka, a) Muhtaç ve çalışkan öğrencilerin ders, giyecek ve sağlık ihtiyaçlarını imkân nispetinde karşılamak amacıyla, bu öğrencilere Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktarda ve sürede burs vermek. b) Yönetim Kurulunun uygun göreceği şahıs, dernek, vakıf ve resmî kuruluşlara bağışta bulunmak c) Yönetim Kurulunun kararı ile ihtiyaç içerisinde olan üyelerin ve diğer şahısların hastane, ilaç, tedavi ve ameliyat giderleri için yardımda bulunmak. d) Vefat eden üyelerin ailelerine, Yönetim Kurulu tarafından tayin edilecek miktarda yardımda bulunmak. Madde 03 - Dernek, doğrudan doğruya veya dolaylı yollardan, politika, din, mezhep sorunları ile alâkalı değildir. Bu konular üzerinde her türlü tartışma, Dernek çevrelerinde kesinlikle yasaktır. Dernek, Madde 02'deki amaç çerçevesinde bilimsel toplantılar düzenler; kitap, dergi yayınlar; 5253 sayılı Dernekler Kanununun hükümlerinin sınırları içinde kalmak üzere, yurtiçi ve yabancı, benzeri bilim, fikir ve ahlâk dernekleri ile kültürel temaslarda bulunur; ülküsünü gerçekleştirmek yolunda milletlerarası benzerlerinde, HÜRMASONLUK'un ESKİ ve KABUL EDİLMİŞ SKOÇ RİTİ adıyla (E.K.S.R) bilinen dereceli - progresif - yöntemi uygular. III. DERNEĞİN KURUCULARI: Madde 04 - Derneğin KURUCU'ları on kişi olup isimleri ve kimlikleri aşağıda yazılıdır: 01) Mehmet Ali Haşmet KIRCA, Eğitim Doktoru (ölü) Kalıpçı Sok. 154/2 Kırca Apt. Teşvikiye - İst. 02) Ekrem TOK, Tıp Doktoru, Emekli (ölü) Tayyareci Resmi Sokak 4, Daire 10, Bostancı, İst. 03) Yakup ÇELEBİ, Tıp Doktoru, (ölü) Silahane Caddesi 29/4, Arda Apt. Maçka, İst. 04) Arif T. ANIL, (Tıp Doktoru, (ölü) İş Bankası Apartmanları, Kapı A/4 Kadıköy, İst. 05) Mukbil GÖKDOĞAN, Üniv.Pro. Dr. Müh. Y. Müh. Mimar (Ölü) Nişantaşı - Ihlamuryolu 32/1 Teşvikiye, İst. 06) Ertuğrul Kemal EYÜBOĞLU, Y. Mühendis (ölü) Tokmakburnu 49, Emirgan, İstanbul 07) Alâeddin MİZANOĞLU, Tüccar (ölü) Küçükesat Caddesi 34/23 Bakanlıklar, Ankara 08) Mesut GÜN, İnşaat Y. Mühendisi (ölü) Yeşiltepe Koop. Blok 1 No.91, Emek Mahallesi, Ankara 09) Zühdi BERKE, Profesör, Tıp Doktoru (ölü) Yeşilırmak Sokak 14, Yenişehir - Ankara 10) Lütfi Sabri SERİNKEN, Tıp Doktoru (ölü) Cumhuriyet Bulv. 169 Kordonboyu Apt. 2-4, İzm. IV DERNEĞE ÜYE OLMAK ve ÜYELİKTEN AYRILMAK: Madde 05 - Derneğe üye olmak isteyen adayların medenî haklarını kullanma ehliyetine sahip, 25 yaşını doldurmuş, kültür derecesi elverişli, muntazam bir mason kuruluşuna bağlı, erkek ve Derneğin üç üyesi tarafından takdim edilmiş olması gerekir. Bu adaylar, ancak Dernek Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilebilirler. Varlıkları, Dernek için manevi bir değer taşıyan, sosyal yeri, kişiliği itibariyle Derneğe önemli katkılarda bulunan veya bulunabilecek olan veya 75 yaşını doldurmuş ve 63 aydan beri Dernek üyesi olanlar, Yönetim Kurulunun kararı ile Fahri Üye olabilirler. Madde 06 - Bir üye istifa ederek Dernekten ayrılabileceği gibi, derneğe üye olma hakkını kaybetmesi veya tüzüklere aykırı hareketinin tespiti halinde üyelik kaydı Yönetim Kurulunun kararı ile silinerek Dernek üyeliğine son verilebilir. Madde 07 - Aidatını ödememek, ilgisizlik ve devamsızlık, politika din ve mezhep sorunları gibi, maksat dışı konuları üyeler arasında tartışma teşebbüsü üyelik sıfatını düşüren veya kısıtlayan davranışlardan sayılır. Bu gibi hallerde alınması gereken tedbirler içtüzükte belirtilir. V. ŞUBE AÇMA YETKİSİ ve GENEL YÖNETİM: Madde 08 - Dernek gerektiği zaman ve elverişli gördüğü yerlerde, Genel Kurul Kararı ile Şubeler açabilir. Şubelerin Organları da, Merkez gibi, a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu veya denetçiden oluşur. Kanun hükümlerine uygun olarak ve Merkez Yönetim Kurulunca kendilerine tanınan yetkiler içinde çalışırlar. Merkez ve Şubeler, üyelerinin sayı kıdem ve durumlarına göre Grup ve Kollara ayrılır. Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararları doğrultusunda, Anatüzük hükümlerine göre Merkez ve Şubelerin sevk ve idaresinde yetkili tek organdır. Çalışma raporlarını, her dönem bilgi için Genel Kurula sunar. Merkez ve Şubelerin yönetim işleri bir İçtüzükle belirlenir. Madde 09 - Tamamen çıkartılmıştır. Madde 10 - Tamamen çıkartılmıştır. VI. GENEL KURUL: Madde 11 - Dernek Genel Kurulu, Dernek Genel Merkezine ve şubelere kayıtlı olan ve Genel Kurula katılma hakkını haiz üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulları, şubelere kayıtlı olan ve Şube Genel Kuruluna katılma hakkını haiz üyelerden oluşur. Madde 12 - Dernek Olağan Genel Kurul toplantısı her yıl Ocak ayı içerisinde yapılır. Şubeler ise Olağan Genel Kurul toplantılarını, merkez Olağan Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce yapar. Madde 13 - Gerektiği zaman, Dernek Yönetim Kurulunun daveti veya Derneğe kayıtlı üyelerinin beşte birinin veya Denetleme Kurulunun yazılı isteği üzerine Genel Kurul, Dernek Yönetim Kurulunca Olağanüstü toplantıya çağırılır.     Madde 14 - Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Madde 15 - Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz Madde 16 - Davet ve ilân ile bildirilen bir Genel Kurul toplantısının geri bırakılması halinde, geri bırakılması sebebi, yenisinin yeri, saati, gündemi bildirilmek suretiyle, en az bir hafta önceden bir gazete ile ilân edilir. Bu davet o yerin Mülkî Âmirine yazıyla bildirilir. Madde 17 - Genel Kurulda, yalnız, gündemde yazılı maddeler konuşulur. Ancak, hazır bulunan üyelerin en az onda birinin isteyeceği konular gündeme alınabilir. Madde 18 - Kararlar, hazır bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Madde 19 - Genel Kurul aşağıda yazılı hususlarda karar alır: a. Dernek organlarının seçimi (Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu) b. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi c. Yönetim ve Denetleme raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibrası; d. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin kabulü veya değiştirilmesi; e. Derneğe gerekli, taşınmaz malların satın alınması veya mevcudun satılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi; f. Derneğin feshi; g. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası; h. Dernek adına borçlanma yetkisi, ı. Üyelerin ödeyecekleri giriş, yıllık aidat ve terfi ödentileri miktarını tespit. Madde 20 - Genel Kurul toplantısını Dernek Başkanı veya Vekili açar; yoklamada nisap varsa, bir başkan, bir başkan vekili ve iki kâtip seçilir. Madde 21 -Genel Kurulda yapılan müzakere ve alınan kararlar Başkan veya vekili ile Katipler tarafından tutanakla tesbit ve imza altına alındıktan sonra mahalli Mülki Amirliğe bildirilir. Bir nüshası Dernekte saklanır. Madde 22 - Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurullarına seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu başkanı tarafından Mülki Amirliğe bildirilir. VII. YÖNETİM KURULU ve DENETLEME KURULU SEÇİM, YETKİ ve ÜYE SAYILARI: Madde 23 - 1. Dernek Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilir. Üye sayısı Yönetim Kurulunda yedi asil, yedi yedek; Denetleme Kurulunda üç asil, üç yedek olmak üzere iki yıl için seçilir. Süresini doldurmuş üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Boşalma halinde, eksilen üyenin yerini doldurmak üzere, seçilmiş üyelerden sonra oy alan yedek üyeler görevlendirilir. Madde 24 - Dernek Yönetim Kurulu en az, ayda bir defa toplanır. İlk toplantısında, kendi üyelerinden bir Başkan, bir Başkan Vekili, iki Umumi Müfettiş, bir Genel Sekreter, bir Tüzük sözcüsü ve bir Muhasebeci seçer. Madde 25 - Dernek Yönetim Kurulu 5253 sayılı Kanun ve Anatüzük hükümleri ile Genel Kurul kararları doğrultusunda çalışan ve Merkez ve Şubelerin sevk ve idaresinde yetkili tek organdır.Şube Yönetim Kurulları, Dernek Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye dayanarak şube işlerini yürütürler. Madde 26 - Dernek Yönetim Kurulu, Derneğin ülküsünü yaymak amacıyla, dergi, kitap çıkarmaya karar verebilir; toplantı ve konferanslar, kültür ve sanat etkinlikleri tertip edebilir. VIII. DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI: Madde 27 - Derneğin gelir kaynakları şunlardır: a) Üyelerin ödeyecekleri giriş, yıllık aidat ve terfi ödentileri b) 5253 sayılı Kanunda belirlenenlerin dışında kalan kaynaklar hariç, her türlü nakdi ve ayni bağışlar. c) Dernekçe yapılan yayınlar ve tertip edilen piyango gelirleri. d) Balo, yemek, konferans, konser, gösteri, sergi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler. e) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, banka faizleri, hazine bonosu ve repo vs. gelirleri. f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardım ve bağışlar. IX DERNEĞİN İÇ DENETİMİ Madde 28 - Derneğin iç denetimi 5253 sayılı Kanunda belirtilen şekilde yapılır. Genel Kurulun seçtiği Denetim Kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermeğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonucunu Yönetim Kurulu ve Genel Kurula sunar. X. ANATÜZÜK'ÜN DEĞİŞTİRİLMESİ: Madde 29 - Derneğin Anatüzüğü ancak, Genel Kurul tarafından ve hazır bulunan üyelerden üçte ikisinin kararı ile değiştirilebilir. XI. DERNEĞİN KAPATILMASI ve MALLARIN TASFİYESİ: Madde 30 - Derneğin feshi kararı Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin huzuru ile alınır. İlk davette çoğunluk sağlanamaz ise, üyeler ikinci defa usulünde davet edilir ve iki gazete ile de ilân olunur. İkinci çağrıya katılacak üye sayısı, bu tüzüğün 15. maddesi hükmüne uymak üzere, gelen üyelerin üçte ikisinin oyu ile karar alınır. Bu karar Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde, bulunduğu yerin Mülkiye Amirine, yazı ile bildirilir. Derneğin kapatılması halinde, taşınır ve taşınmaz malları, Genel Kurulun kararına göre tasfiye edilir. Bu hususta bir karar alınmamış olursa bütün varlık Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna verilir. XII. ÇEŞİTLİ MADDELER: Madde 31 - Dernek, ikamet etmek ve gayelerini gerçekleştirmek için merkez ve şubelerinin bulunduğu yerlerde gayrimenkul sahibi olabilir. Madde 32 - Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri ve bilumum daire ve müesseselerde ve her türlü özel ve tüzel kişilere karşı, Derneği, Başkan ile Genel Sekreter temsil ve ilzam eder; gerektiğinde bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı için, başkalarına vekâlet verebilir. Şubelerde, şube giderlerinin ödenmesinde, şube Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin imzaları yeterlidir. Madde 33 - Dernek, aynı konu ve ülkü üzerine, yurt içinde, çalışan başka derneklerle birleşebilir. Ancak, bu konuda alınacak kararlar, Türk Medeni Kanunu ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun hükümlerine uyması ve Genel kurul tarafından kabul edilmesi şartıyla uygulanır.  * * *
TÜRKİYE FİKİR VE KÜLTÜR DERNEĞİ